Chi Tiết Các Chức Năng Cốt Lõi Của Hệ Thống MES | Lắp Đặt MES

 

Chi Tiết Các Chức Năng Cốt Lõi Của Hệ Thống MES

Quản lý các thông số xác định sản phẩm

Là tập hợp các thông tin về sản phẩm được yêu cầu sản xuất, bao gồm các quy tắc để để sản xuất nên sản phẩm. Chức năng này nhận định nghĩa sản phẩm từ bộ phận điều hành doanh nghiệp, sau đó truyền các quy định về trang thiết bị Thực thi sản phẩm xuống cho khu vực kiểm soát dây chuyền sản xuất.Chức năng này cũng truyền các mô tả về sản phẩm sang cho các chức năng Thực thi yêu cầu và phân phối yêu cầu sản xuất.

Hệ thống MES

Các hoạt động của chức năng này gồm có:

 • Quản lý các văn bản như hướng dẫn sản xuất, công thức, lược đồ cấu thành sản phẩm, các tham số sản phẩm.

 • Quản lý các sản phẩm mới
 • Quản lý các thay đổi đối với định nghĩa sản phẩm. Có thể bao gồm các thiết kế định tuyến và các thay đổi số bill sản phẩm.
 • Cung cấp các quy tắc sản phẩm đối với các ứng dụng, nhân sự và các hoạt động, trong hình thức các bước sản xuất, các công thức, các quy tắc thiết lập máy móc
 • Duy trì các tuyến sản xuất cho sản phẩm
 • Cung cấp các định hướng luồng cho vận hành sản xuất ở cấp độ chi tiết theo yêu cầu của vận hành sản xuất
 • Tối ưu hóa các quy tắc sản xuất dựa trên phân tích tiến trình và phân tích kết quả sản xuất.
 • Tạo ra và duy trì các quy tắc sản xuất khác như làm sạch, khởi động và tắt máy.
 • Quản lý KPI liên quan đến sản phẩm

Quản lý nguồn lực sản xuất

Là tập hợp các hoạt động quản lý thông tin về nguồn lực sản xuất. Các nguồn lực là máy móc, công cụ, nhân công (với các kĩ năng nhất định), vật tư và năng lượng. Kiểm soát trực tiếp những nguồn lực này để đáp ứng yêu cầu sản xuất được Thực thi ở các hoạt động khác, chẳng hạn như Phân phối yêu cầu và Thực thi yêu cầu.

Phạm vi hoạt động của chức năng này có thể ở cấp độ vùng, khu vực, thậm chí ở cấp độ trung tâm. Mặc dù quản lý các nguồn lực sản xuất có thể dùng máy tính để xử lý, nhưng vẫn cần có sự tham gia một phần hoặc toàn bộ bởi con người.

Quản lý các nguồn lực có thể bao gồm đăng kí các nguồn lực hiện có để nắm bắt nhu cầu trong tương lai. Có thể hiểu là hệ thống đăng kí sử dụng tài nguyên khi có đơn hàng mới. Sau khi đăng kí sử dụng nguồn lực, thông tin về tình trạng nguồn lực cần thiết cho các phân đoạn sản xuất cần được duy trì và thông báo về tình hình sử dụng các nguồn lực ( có sẵn/ đã đăng kí/không đủ Thực thi ) trong một thời điểm nào đó.

he thong mes hai phong

Các hoạt động quản lý nguồn lực gồm có:

 • Cung cấp thông tin về tài nguyên (vật tư, thiết bị và nhân công) khả năng (có sẵn, đã đăng ký và không còn). Thông tin dựa trên tình trạng hiện tại, tình trạng tương lai và nhu cầu tương lai (được nhận biết trong kế hoạch sản xuất), đặc biệt là chức năng này cung cấp thông tin đầy đủ về mọi loại tài nguyên vào bất kì lúc nào và bất kì giai đoạn nào của tiến trình sản xuất.

 • Đặt hàng, tập hợp đầy đủ tài nguyên để đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất.

 • Đảm bảo các các thiết bị sẵn sàng cho các nhiệm vụ đã đăng kí trước và sẵn sàng hỗ trợ cho nhân công làm việc.

 • Thu thập thông tin về tình trạng nhân công, thiết bị và vậ tư, và khả năng đáp ứng của các nguồn lực. Thông tin có thể được thu thập theo sự kiện, theo yêu cầu, và theo lịch trình định sẵn, và có thể thu thập từ thiết bị, con người và các ứng dụng.

tu dong hoa san xuat

Lập kế hoạch và điều độ sản xuất

Khi triển khai MES, Kế hoạch sản xuất chi tiết tiến hành lập lịch sản xuất và xác định mức sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực để đáp ứng kế hoạch sản xuất. Hoạt động này có thể bao gồm đưa ra các yêu cầu cơ bản của thiết bị, tổng hợp các yêu cầu về sử dụng trang thiết bị, hay phân chia các yêu cầu do giới hạn khả năng sản xuất. Các nhiệm vụ cụ thể của hoạt động này gồm có:

 • Tạo ra và duy trì kế hoạch sản xuất chi tiết
 • So sánh kết quả sản xuất thực tế với kế hoạch đề ra
 • Quyết định khả năng đăng kí của mỗi loại tài nguyên cho từng mục đích sử dụng bởi chức năng quản lý nguồn lực

Kế hoạch chi tiết được xây dựng dựa trên những yêu cầu về sản xuất ở cấp độ điều hành doanh nghiệp, dựa trên hoạt động Xác định sản phẩm và hoạt động Quản lý nguồn lực.Kế hoạch chi tiết do đó giải thích về giới hạn và khả năng sản xuất, đồng thời sử dụng thông tin từ hoạt động Theo dõi sản xuất để biết được tiến trình sản xuất. Kế hoạch sản xuất có thể được cung cấp theo yêu cầu hoặc định kì, và có thể được tính toán lại dựa trên các sự kiện.

Kết quả hình ảnh cho aps advanced planning and scheduling

Phân phối các yêu cầu sản xuất (Production Dispatching)

Là tập hợp các hoạt động quản lý sản xuất bằng cách chuyển các yêu cầu cho thiết bị và nhân công. Chức năng này cho phép vận hành chi tiết các yếu tố trong các đơn vị sản xuất và gửi lênh sản xuất cho các đơn vị làm việc

Các nhiệm vụ cần Thực thi gồm có:

 • Khởi động Thực thi các nhân tố sản xuất chi tiết ở vào những thời điểm xác định bởi kế hoạch sản xuất

 • Đăng kí các nguồn lực nội bộ mà trong kế hoạch sản xuất chi tiết chưa đăng kí

 • Xử lý các điều kiện chưa được dự tính trong kế hoạch sản xuất chi tiết.

 • Đảm bảo giới hạn tiến trình và ra lệnh cho các cấp độ chi tiết thấp hơn

 • Thông báo kế hoạch sản xuất chi tiết khi có yếu tố bất thường, dẫn đến mất khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra

 • Nhận thông tin từ giám sát chất lượng sản xuất nếu lỗi xảy ra bắt nguồn từ một hoạt động có trong lên kế hoạch sản xuất chi tiết.

 • Nhân thông tin từ quản lý nguồn lực về sự kiện bất thường khiến thiếu nguồn lực trong tương lai.

he thong mes giam sat san xuat

Thực thi các yêu cầu sản xuất

Là tập hợp các hoạt động mà có liên quan trực tiếp tới các kết quả sản xuất, bời vì được đặc tả trong chức năng Phân phối yêu cầu. Các hoạt động Thực thi sản xuất chăm sóc các công việc lựa chọn, bắt đầu và di chuyển các đơn vị qua chuỗi thao tác vận hành thích hợp để sản xuất. Công việc sản xuất thực sự (thủ công và tự động) là phần của chức năng của các máy móc hoạt động bên dưới.
A. Explain How Indeed These 8 Activities Cover Pro... | Chegg.com

Thông tin từ Kế hoạch sản xuất chuyển cho Kiểm soát dây chuyền có thể là một tín hiệu để bắt đầu Thực thi công việc cụ thể nào đó, ví dụ cắt thép, trộn hóa chất hay gây nên những biến đổi vật lý lên nguyên liệu.

Thực thi sản xuất cũng có thể dựa vào thông tin của những lần hoạt động trước, vốn đã được thu thập từ chức năng Theo dõi sản xuất, để tiến hành tối ưu hóa hoạt động và tăng tính hiệu quả.

Các nhiệm vụ có thể có:

 • Đảm bảo đúng tài nguyên được sử dụng trong sản xuất

 • Xác nhận là công việc được hoàn thành theo các tiêu chuẩn được chấp nhận. Nó cũng có thể phát hiện ra những sản phẩm chưa đạt yêu cầu

 • Đảm bảo nguyên liệu, máy móc sản xuất còn hạn sử dụng

 • Đảm bảo việc phân phối tài nguyên nằm trong thời gian cho phép

 • Thông báo cho các hoạt động khác khi mà những sự kiện không mong muốn (mất điện, nguyên liệu thiếu, thay đổi công nhân) gây ra khả năng không thể hoàn thành công việc.

 • Nhân thông tin từ quản lý nguồn lực về các tình trạng không mong muốn trong tương lai.

 • Cung cấp thông tin sản xuất và sự kiện về thực thi sản xuất, chẳng hạn như thời gian, nhân sự và vật tư sử dụng.

Thu thập dữ liệu thời gian thực từ sản xuất

Các dữ liệu được thu thập có thể bao gồm dữ liệu cảm biến, trạng thái thiết bị, dữ liệu sự kiện, dữ liệu được vận hành nhập vào, dữ liệu vận hành, tin nhắn, kết quả tính toán từ mô hình và các loại dữ liệu quan trọng khác để tạo ra sản phẩm. Bên cạnh đó, các tín hiệu thời gian hoạt động và thông tin các diễn biến sản xuất được bổ sung để tái hiện lại hoàn cảnh thông tin được thu thập. Thu thập dữ liệu là hoạt động mang tính kế thừa và dựa trên sự kiện.Chi tiết các nhiệm vụ này bao gồm :

 • Thu thập, lấy lại và lưu trữ về quá trình sử dụng thiết bị và thông tin được nhân công nhập. Ví dụ: dữ liệu sản xuất, dữ liệu tình trạng thiết bị, nhật kí sản xuất, vị trí thu thập và khối lượng dữ liệu thu thập.

 • Cung cấp giao diện cho quá trình cơ bản và kiểm soát dây chuyền sản xuất cho tập hợp dữ liệu,thông tin tự động.

 • Cung cấp các báo cáo tiêu chuẩn và theo yêu cầu cho người vận hành và các những người cần báo cáo

 • Duy trì thông tin cho dây chuyền cục bộ và phân tích sản xuất và cho báo cáo lên hệ thống cao hơn

 • Duy trì thông tin cho giám sát sản xuất để cho phép xem lại lược đồ sản phẩm ví dụ như theo dõi sản xuất tới các suất nguyên liệu, thiết bị và vận hành.

 • Cung cấp kiểm soát sự chấp hành và chức năng giám sát báo động (sổ sự kiện và chuỗi sự kiện)

 • Cung cấp thông tin chất lượng sản phẩm cho so sánh với đặc tả sản phẩm.

mes mo hinh moi 1

Theo dõi và điều độ sản xuất thời gian thực

Theo dõi sản xuất là hoạt động chuẩn bị cho báo cáo ở cấp độ điều hành doanh nghiệp. Phản hồi gồm có tổng hợp và báo cáo thông tin về nhân sự và thiết bị thực sự được dùng để sản xuất sản phẩm, vật tư tiêu thụ, cũng như những dữ liệu liên quan như lược đồ, chi phí và phân tích kết quả sản xuất.
Hoạt động này cũng cung cấp thông tin cho kế hoạch sản xuất chi tiết và việc lập kế hoạch sản xuất ở cấp điều hành doanh nghiệp, do đó kế hoạch có thể được cập nhật dựa trên tình trạng hiện tại.
Các nhiệm vụ của chức năng này:
 • Theo dõi dòng chuyển động của nguyên liệu bằng cách duy trì mô tả những gì đang xảy ra tại mỗi công đoạn tại các thời điểm nhất định và báo cáo quãng đường các nguyên liệu từ khi sản xuất đến vận chuyển.
 • Ghi lại điểm bắt đầu và kết thúc của hành trình và thu thập các cập nhật đối với hàng hóa và số lượng hàng hóa chưa hoàn chỉnh và địa điểm chúng xảy ra.
 • Nhận thông tin gửi thu thập dữ liệu sản xuất và phân tích sản xuất; ví dụ: thông tin về tài nguyên tiêu thụ trong quá trình sản xuất một chi tiết quan trọng của lược đồ sản phẩm.
 • Dịch nghĩa các sự kiện quá trình, bao gồm sản xuất và các sự kiện di chuyển, thành các thông tin sản xuất.
 • Tạo ra các kết quả sản xuất và phản hồi sản xuất.
 • Tạo ra các bản ghi điện tử liên quan đến tiến trình sản xuất.
mes production management system

Phân tích dữ liệu từ sản xuất

Cung cấp phản hồi về sản phẩm trở lại tầng điều hành doanh nghiệp. Những thông tin này có thể được cung cấp theo lịch trình định sẵn, nó có thể được cung cấp vào cuối quá trình sản xuất hoặc theo yêu cầu.

Phân tích kết quả sản xuất đồng thời chứa những thông tin phân tích về vòng đời các sản phẩm, về việc tận dụng tài nguyên (ví dụ: tận dụng thiết bị ), đánh giá về hiệu quả sản xuất, và các biến sản xuất. Thông tin này được sử dụng để tối ưu hóa sản xuất và tài nguyên.

Phân tích kết quả sản xuất là một quá trình liên tục. Một khi việc tối ưu hóa đã được tiến hành và biết khai thác những tồn tại, hạn chế, nhiều vấn đề khác của hệ thống sẽ lộ diện. Thêm nữa, thay đổi điều kiện thị trường và phối hợp sản phẩm có thể thay đổi tiêu chí tối ưu hóa và hạn chế hệ thống.

Ở một môi trường thường xuyên thay đổi, hoạt động phân tích sản xuất thỉnh thoảng cần tiến hành lại để đánh giá khối lượng công việc và đánh giá chính sách trong hoàn cảnh hiện tại và hoàn cảnh dự đoán để tăng tối đa sản lượng.

Các nhiệm vụ của chức năng này:

 • Tạo ra các báo cáo kết quả sản xuất và chi phí.

 • Đánh giá các giới hạn sản xuất dựa trên khả năng và chất lượng.

 • Tạo ra các bài kiểm tra kết quả cần thiết để quyết định khả năng chứa nguyên liệu và sản phẩm đầu ra.

 • So sánh các dây chuyền để tìm ra lần hoạt động tốt nhất (tức là lần mà sản xuất ra chất lượng tốt nhất, hay chi phí hoạt động nhỏ nhất).

 • Giải thích vì sao có lần hoạt động tốt nhất.

 • Cung cấp các sự thay đổi với quy trình dựa trên kết quả phân tích.

 • Dự đoán kết quả của một lần sản xuất, dựa trên các thông số hiện tại.

 • Tìm mối liên quan giữa phân khúc sản phẩm với các điều kiện sản xuất tại cùng thời điểm.

cai tien day chuyen may tu dong 1

Kết luận về MES (hệ thống điều hành sản xuất)

Sự ra đời của hệ thống MES có ý nghĩa đặc biệt to lớn trong ngành sản xuất nói chung và quy trình quản lý sản xuất nói riêng. Nhờ vào MES, doanh nghiệp có thể sở hữu cho mình một hệ thống công nghệ hiện đại có tính liên kết, linh hoạt cao giúp xử lý mọi dữ liệu phức tạp ghi nhận được từ hoạt động sản xuất một cách nhanh chóng, dễ dàng. Có thể nói rằng, đây chính là điều mà bất kì một nhà máy thông minh nào cũng không thể thiếu.

Hệ Thống Mes Do TEKSOL Lắp Đặt Tại Nhà Máy K&P Hàn Quốc

TEKSOL - Chuyên Gia Lắp Đặt Hệ Thống MES Hải Phòng:

Với đội ngũ kỹ sư lành nghề và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện – điện tử công nghiệp , chúng tôi mong muốn mang lại cho khách hàng những dịch vụ, dự án công nghiệp hữu ích, hoạt động tin cậy và bền bỉ. Tùy theo yêu cầu kỹ thuật cũng như độ phức tạp của hệ thống mà chúng tôi lựa chọn giải pháp thích hợp cho từng ứng dụng cụ thể.

Dịch vụ tự động hóa hải phòng

TEKSOL đã hợp tác chặt chẽ với một loạt các nhà máy và khu công nghiệp uy tín tại Hải Phòng, bao gồm:

 • Khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải, Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng, Tràng Duệ, An Dương, Khu công nghiệp Nomura, Deep C,...

 • Nhà máy nước Sông Giá, Công ty K&P Việt Nam, Công ty LG Chem, Công ty Knauf Việt Nam, Công ty Vinfast, Woosung, Nhà máy kính Kalaglass...,

Sự đa dạng và uy tín của các đối tác này là minh chứng cho sự cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa chất lượng và đáng tin cậy.

Với sự chuyên nghiệp, tận tâm và kinh nghiệm lâu năm trong ngành, TEKSOL sẽ là đối tác đáng tin cậy để bạn có được một hệ thống điện hoạt động ổn định và hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ!

a thanh banner


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TEKSOL VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 17/45 Kiều Sơn, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
VPGD: Phòng 401, tầng 4, tòa nhà VCCI, 464 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mã số thuế: 0201862965
Số tài khoản: 1031 00 000 62 62 tại Ngân hàng Vietcombank Hải Phòng
SĐT: 0911 110 800
Email: [email protected]
Web: www.shop.vnteksol.com ; www.vnteksol.com  

 
 35    11/06/2024

 TEKSOL VIETNAM., JSC

TEKSOL VIETNAM., JSC
Địa chỉ ĐKKD: Số 17/45 Kiều Sơn, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Tp.Hải Phòng, VN
Địa chỉ GD: Phòng 401, tầng 4, tòa nhà VCCI, 464 Lạch Tray, Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng, VN
Điện thoại: +84 911 110 800
MTS: 0201862965
Số TK: 1031000006262 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Hải Phòng
 TEKSOL VIETNAM., JSC
 Email: [email protected] I [email protected] -  Vừa truy cập: 10 -  Đã truy cập: 298,093,479